Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Weddings & Fotoreportages.

Januari 2019

Yardena Golverdingen Fotografie

KVK 53705130

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven van fotograaf aan personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Yardena Golverdingen Fotografie (hierna te noemen: fotograaf) en de persoon en/of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna te noemen: opdrachtgever)
 3. Opdracht: De dienst of het product dat door Yardena Golverdingen Fotografie geleverd zal worden
 4. Fotograaf: Fotograaf van Yardena Golverdingen fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: De persoon en/of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: Beëindigen of ontbinding van overeenkomst
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals email, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.
 8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.
 9. Fotoreportage: Een reportage die geen bruidsfotografie is
 10. Gebruik: Veelvuldigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

11: Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte en/of prijslijst per mail.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk per e-mail.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 7 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
 4. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Opdrachtnemer aanvaard de opdracht door middel van een bevestiging welke per mail verzonden dient te worden. In het geval van aanvaarding van de offerte geldt de offerte gezamenlijk met deze algemene voorwaarden als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 3. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de eerste factuur is voldaan.
 4. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maakt.
 5. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage of bruidsfotografie.
 3. Indien opdrachtgever een fotoreportage of bruidsfotografie in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient opdrachtgever in overleg met fotograaf voor een geschikte vervangende locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht, daarbij is opdrachtnemer gerechtigd bij standaard fotoreportages en/of lifestyle reportages de afspraak te verplaatsen om zo de gewaarborgde kwaliteit te kunnen leveren.
 4. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 6. In het geval een opdracht uit zes of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een maaltijd genuttigd wordt, dient opdrachtgever fotograaf van een maaltijd te voorzien. Indien geen maaltijd beschikbaar wordt gesteld behoudt fotograaf zich het recht voor 60 minuten pauze in te lassen om zichzelf van een maaltijd te voorzien.
 7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Standaard levertijden van de beelden zijn binnen 2 weken na opdracht.
 2. Fotograaf levert foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. De fotograaf maakt ten alle tijden zelf de selectie voor de reportage/opdracht.  Foto’s worden bewerkt op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk geen extreme bewerkingen toe en verwijdert slechts storende elementen indien fotograaf dit zelf nodig acht.
 3. Foto’s zullen in kleur geleverd worden. Een aantal fotobestanden zullen naar inzicht van fotograaf in zwart-wit geleverd worden.
 4. Fotograaf levert fotobestanden ongeveer 4-8 weken na de bruiloft dmv het verzenden van de online gallery.
 5. In het geval van een fotoreportage levert fotograaf door de klant bestelde fotobestanden ongeveer 2 weken na de uitvoerdatum als online gallery. De fotogallery staat voor een tussen partijen overeen te komen duur van minimaal 4 weken online. Opdrachtgever meldt fotograaf binnen 4 weken welke foto’s hij wenst te laten leveren. Indien opdrachtgever zijn keuze niet binnen vier weken aan fotograaf kenbaar maakt kiest fotograaf naar eigen inzicht een selectie en levert het minimumaantal foto’s. Opdrachtgever heeft de vrije keuze via de online gallery kosteloos lage resolutiebestanden te downloaden welke voorzien zijn van het logo van Yardena Golverdingen Fotografie. Deze bestanden zijn niet afdrukbaar als fotoproduct.
 6. Voor opdrachten met een same-day edit zal er een vergoeding berekend worden van €150,- per uur ongeacht het aantal te leveren beelden.
 7. Na een afgeleverde opdracht is de Fotograaf geacht alle overige ruwe foto bestanden te verwijderen, de selectie van de gemaakte reportage houdt de fotograaf in zijn bezit tot 3 jaar na de gemaakte opdracht. Hierna worden alle bestanden verwijderd uit het archief van fotograaf.
 8. In geval van een bruiloft levert fotograaf fotobestanden voor gebruik op social media met watermerk en in lage resolutie welke opdrachtgever kosteloos kan downloaden via de online gallery.
 9. In het geval van een bruiloft wordt door fotograaf een luxe album geleverd mits opdrachtgever hiervoor heeft gekozen. Albums worden geleverd volgens de procedure omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.

Artikel 7. Album

 1. Fotograaf maakt binnen 3 weken na ontvangst van de online gallery een ontwerp voor het album. Het voorbeeld wordt tevens via een online gallery getoond aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever maakt eventueel gewenste wijzigingen binnen 14 dagen na ontvangst van het voorbeeld aan opdrachtnemer kenbaar.
 3. Opdrachtgever mag kosteloos eenmaal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen.
 4. Fotograaf zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
 5. Opdrachtgever geeft binnen 14 dagen na toegepaste wijzigingen schriftelijk (digitaal) akkoord om het album te laten drukken. Indien opdrachtgever niet tijdig zijn akkoord kenbaar maakt aan fotograaf behoudt fotograaf zich het recht de evt. kosten voor het album in rekening te brengen.
 6. Extra wijzigingen of andere wijzigingsverzoeken zijn tegen betaling mogelijk. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten daarvan.
 7. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na het eerste ontwerp aan opdrachtgever worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.
 8. Opdrachtgever ontvangt voorgaand aan de bestelling van het boek of album een factuur.
 9. Bestelling van het boek of album geschiedt na betaling, levering geschiedt binnen 4 tot 8 weken na bestelling bij de leverancier.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. In het geval van een bruiloft verlangt fotograaf reserveringskosten van minimaal €250,- van het overeengekomen bedrag na aanvaarding van de opdracht als aanbetaling te voldoen. €250,- van het overeengekomen bedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn. Het restant van het overeengekomen factuurbedrag dient uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de bruiloft bijgeschreven te zijn op de rekening van Yardena Golverdingen Fotografie. Indien fotograaf extra werkzaamheden heeft moeten uitvoeren waaronder, doch niet uitsluitend extra uren fotografie of bewerkingen aan het album behoudt fotograaf zich het recht voor een factuur op basis van nacalculatie te versturen.
 4. De vergoeding voor een fotoreportage dient voor de uitvoerdatum te worden voldaan. Extra fotobestanden of andere producten kunnen na de fotoreportage worden besteld en betaald.
 5. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 6. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
 7. Fotograaf kan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn prijzen aanpassen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen vergoeding bedraagt behoudt opdrachtgever zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 8. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 3. In het geval van een bruiloft dient opdrachtgever minimaal €250,- van het overeengekomen bedrag na aanvaarding van de opdracht als aanbetaling te voldoen. Het restant van het overeengekomen factuurbedrag dient uiterlijk een maand voor de uitvoerdatum te zijn voldaan.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, behoudt fotograaf zich het recht een herinnering te verzenden aan opdrachtgever. Blijft hierna de betaling nog steeds uit zijn over het openstaande bedrag wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij annulering van een opdracht voor bruidsfotografie door opdrachtgever worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.
 5. Bij annulering van een fotoreportage eerder dan drie maanden voorafgaand aan de uitvoerdatum wordt de uitvoerdatum in overleg verplaatst. Indien verplaatsing van de uitvoerdatum niet redelijkerwijs van opdrachtgever kan worden gevergd zal fotograaf 70% van het betaalde bedrag restitueren.
 6. Indien de annulering van de overeenkomst door opdrachtgever later dan drie maanden maar eerder dan één maand voorafgaand aan de overeengekomen uitvoerdatum plaatsvindt, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 7. Indien opdrachtgever de opdracht later dan één maand voorafgaand aan de overeengekomen uitvoerdatum annuleert, wordt 80% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Bij fotograaf ingediende klachten zullen in behandeling worden genomen waarbij fotograaf zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met de klant te bereiken.
 3. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, ter inzet bij wedstrijden, exposities, social media, in publicaties van derden en ten behoeve van bij de bruiloft betrokken leveranciers.
 4. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen het in artikel 12.3 bepaalde dient hij dit bezwaar binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze algemene voorwaarden schriftelijk kenbaar te maken.
 5. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. Foto’s met het watermerk van fotograaf mogen slechts door opdrachtgever op eigen social mediakanalen geplaatst worden mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven en het volledige logo zichtbaar zal zijn.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.
 2. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Privacy

 1. Fotograaf zal persoonsgegevens van opdrachtgever niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor het is verkregen.
 2. Fotograaf zal de persoonsgegevens van opdrachtgever niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en tenzij daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld al niet bekend gemaakt via website en/of andere kanalen.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.